GÖNÜLDAŞ ! En ul­vî tec­rid ve mâ­na­lan­dır­ma­la­ra, çok de­fa en süf­lî teşhis ve mak­sat­lan­dır­ma­lar mu­sal­lat­tır. Ken­di­mi bun­lar­dan ko­ru­mak için, sa­de­ce ya­van bir isim de­lâ­le­ti yü­zün­den dâ­va­la­rın en çık­ma­zı, en ka­ba­siy­le ara­mız­da ben­zer­lik ara­ya­cak ve­him­le­ri şim­di­den ko­va­lım: “Bü­yük Do­ğu”nun ku­cak­la­dığı ve ...
Devamını Oku
KÜL­TÜR­DEN GA­YE Biz­de he­men bü­tün okur ya­zar­lar veh­me­der ki, kül­tür sa­de­ce bil­gi­dir. Bil­gi de ne de­mek? İn­san ka­fa­sının her gün ve her şu­be­de meç­hul­ler ale­min­den fet­he­dip çer­çe­ve­leş­tir­di­ği şey­le­ri baş­tan ba­şa bil­me­ye im­kan mı var? O hal­de kül­tür­lü ol­mak ka­abil değil... Bu­na mu­ka­bil her­kes ken­di mes­lek ve ...
Devamını Oku
- 01
FAALİYET PROGRAMI