25EKİM

Necip Fazıl Ödülleri - Duyuru 1

Star Gazetesi tarafından ilk olarak 2014 yılında düzenlenen ve her yıl tekrarlanmakta olan “Necip Fazıl Ödülleri”, başlangıcından itibaren Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in fikir ve estetik dünyasına yabancı; onun manevî mirasını hiçe sayan tahrif ve tahkir edici bir üslupla, siyasi istismar zemininde yürütülmektedir.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ve Büyük Doğu Yayınları, Necip Fazıl’ın fikir bütününün ve eserlerinin asliyetlerini korumakla yükümlü ve onları bu şekilde gelecek nesillere taşımakla mükelleftir.
Bugüne kadar bir hüsnüniyet içinde, “Necip Fazıl Ödülleri”nin, sabit prensiplere bağlı olarak düzenlenecek bir şartnameye kavuşturulmasını beklemiş olmamıza rağmen, devam edegelen süreçte, Star Gazetesi’ni, bütün uyarı ve eleştirilere kapalı, dışlayıcı bir tavır içinde görmüş bulunuyoruz.
Üstelik, “Necip Fazıl’ı değerlendirmek için henüz erken” diyen biri  Juri Başkanı yapılmış ve âdeta kasıtlı biçimde hareket edilerek, Üstad Necip Fazıl ve eserlerini açıkça tahfif eden ve en önemli eseri “İdeolocya Örgüsü” kitabını Faşist bir manifesto olarak itham eden birine de saygı ödülü verilmişdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ekim 2016 tarihinde vâki randevu talebimiz iki yıldır cevapsız bırakılmış, bu yüzden durum öncelikle kendisine arzedilememiştir.
Gerek Vakıf gerekse Yayınevi olarak, bulunduğumuz nokta, zamanın ve zeminin şartlarına tâbi değil; fikir ve sanatı siyasî dilin malzemesi hâline getiren anlayışla uzlaşma kabul etmez samimiyetin pazarlıksız prensiplerine bağlıdır.
Söz konusu Gazeteye, bu isim altındaki ödüllere son verilmesi hususunda gerekli ihtarname gönderilmiştir.
“Üstad”a nostaljik bir sevgi besleyenlerin bizi anlayışla karşılayacakları umudu içinde kamuoyuna duyuruyoruz. 03.10.2018

 
                NECİP FAZIL KISAKÜREK
                K Ü L T Ü R  V E  A R A Ş T I R M A  V A K F I
                Yönetim Kurulu Başkanı
                Emrah KISAKÜREK
etiketler